יום רביעי, 19 בדצמבר 2018

השאלה היא: האם על ראש ממשלה שהוגש כנגדו כתב-אישום להתפטר ?

הידיעות בנוגע לישורת האחרונה בדיוני הפרקליטות לקראת גיבוש ההכרעה בנוגע לחשדות הפליליים כנגד ראש-ממשלתנו הם הזדמנות מעולה לתהות בנוגע לאותה שאלה משפטית מסקרנת -  האם על ראש ממשלה שהוגש כנגדו כתב-אישום להתפטר ?

השאלה המשפטית הזו מסקרנת בעיקר בגלל שעד היום היא לא נבחנה בצורה רצינית. בזמנו, אהוד אולמרט כראש-ממשלה תחת חשדות, הוא הודיע כי יתפטר אם יוגש נגדו כתב-אישום (ובסופו של דבר אולץ להתפטר עוד קודם לכן, בעקבות עדות טלנסקי המוקדמת שנגבתה, בעיקר עקב לחצים פוליטיים קואליציוניים ולפנות את מקומו למנצחת הפריימריז במפלגתו, ציפי לבני).

לא זאת בלבד שהיא לא נבחנה בצורה רצינית - לכאורה, על פי לשון החוק - היא כלל לא מוסדרת.

חוק יסוד:הממשלה מפרט הסדר מסויים בנוגע להגשת כתב-אישום והרשעה לגבי ראש-ממשלה:
חקירת ראש הממשלה בתקופת כהונתו ואחריה, הגשת כתב אישום והרשעה
17.    (א)  לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
          (ב)  לא תיפתח חקירה פלילית נגד מי שכיהן כראש הממשלה, בשל חשד לביצוע עבירה שנעברה בעת כהונתו או בשנה לאחר שחדל לכהן, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
          (ג)   כתב אישום נגד ראש הממשלה יוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שישב בהרכב של שלושה שופטים; הוראות בענין כתב אישום שהוגש בטרם החל ראש הממשלה לכהן בתפקידו ייקבעו בחוק.
          (ד)  בית המשפט שהרשיע את ראש הממשלה בעבירה, יקבע בפסק דינו אם יש באותה עבירה משום קלון.
הפסקת כהונה של ראש הממשלה מחמת עבירה
18.    (א)  הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר מכהונתו את ראש הממשלה שהורשע בעבירה ובית המשפט קבע בפסק דינו שיש עמה משום קלון; החליטה הכנסת כאמור, יראו את הממשלה כאילו התפטרה עם קבלת ההחלטה.
          (ב)  בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין כאמור בסעיף קטן (א), תחליט ועדת הכנסת של הכנסת בדבר המלצתה לענין העברת ראש הממשלה מכהונתו ותביא את המלצתה בפני מליאת הכנסת; לא הביאה ועדת הכנסת את המלצתה בתוך המועד האמור, יעלה יושב ראש הכנסת את הענין לדיון במליאת הכנסת.
          (ג)   ועדת הכנסת והכנסת לא יחליטו בדבר העברת ראש הממשלה מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניהן.
          (ד)  לא הועבר ראש הממשלה מכהונתו לפי סעיף זה ופסק הדין כאמור בסעיף קטן (א) נעשה סופי, תיפסק כהונתו של ראש הממשלה ויראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום שבו פסק הדין נעשה סופי.
          (ה)  הוראות סעיפים 42א ו-42ב לחוק-יסוד: הכנסת, לא יחולו על ראש הממשלה.
וכן לגבי שר:
הפסקת כהונת שר מחמת עבירה
23.    (א)  כתב אישום נגד שר, למעט בעבירות שייקבעו בחוק, יוגש ויתברר בבית משפט מחוזי; הוראות בענין כתב אישום שהוגש בטרם החל השר לכהן בתפקידו ייקבעו בחוק.
          (ב)  בית המשפט שהרשיע שר בעבירה, יקבע בפסק דינו אם יש באותה עבירה משום קלון; קבע בית המשפט כאמור, תיפסק כהונתו של השר ביום מתן פסק הדין.
          (ג)   סעיף זה לא יחול על ראש הממשלה.
ההסדר שבחוק שותק לגבי ההשלכות של הגשת כתב-אישום על המשך כהונתו של שר או ראש-ממשלה. ולכאורה, כל מי שלא למד משפט חוקתי יכול לתהות האם מדובר בהסדר שלילי, לפיו אין בהגשת כתב-האישום משמעות לעניין. אבל כל מי שלמד, בוודאי זוכר את הלכת פנחסי (בג"ץ 4287/93 חנוך ואח' נ' רבין, פנחסי ואח' (זהירות: PDF)), אותה הלכה מהפכנית משלהי שנת 1993, בה פסק כבוד השופט אהרון ברק (כתוארו אז) :
"אין כל אפשרות לומר, כי בשתיקתו הורה חוק- יסוד: הממשלה כי לשם הגשמת התכלית העומדת ביסודו, אין להפסיק כהונתו של סגן שר שהואשם בעבירה שיש עמה קלון (לפי האפשרות ההיפוטטית האחת) או שהורשע בעבירה שיש עמה קלון (לפי האפשרות ההיפוטטית האחרת ). חוק -יסוד: הממשלה לא נקט כל עמדה בשאלת הפסקת הכהונה בנסיבות האמורות, תוך  שהשאיר את הסדרתה למערכות נורמטיביות אחרות. בענייננו מצויות מערכות אלה בסמכות ההעברה מכהונה הנתונה לממשלה , לראש הממשלה, ולשר הממונה"
באותה הלכה נפסק שהגשת כתב אישום בעבירות חמורות מחייבת החלטה אחת ויחידה: פיטורי השר הנאשם. כלומר, סמכות ההעברה מכהונה מצטמצמת לתוצאה סבירה אחת ויחידה.

הדברים היו נכונים אז - והם נכונים גם היום. אם היה למישהו ספק לגבי תקפותה נוכח העובדה שהלכת פנחסי קדמה למועד חיקוקו של חוק יסוד: הממשלה בנוסחו הנוכחי, הרי שבג"ץ עצמו חזר על הקוים שהתוותה הלכת פנחסי
בבג"ץ 1993/03 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה (זהירות: PDF) , שם סיכם כבוד השופט ריבלין (כתוארו אז):
' התפיסה המשתקפת בפסקי-הדין דרעי ופנחסי היא, שקיומו של כתב-אישום בעבירה חמורה, המבוסס על ראיות לכאורה, נושא עמו "משקל סגולי" מספיק, כדי לפגוע באמון הציבור ובטוהר השירות הציבורי במידה המחייבת העברה מכהונה' 
וכן בבג"ץ 1400/06 התנועה למען איכות השלטון נ' ממלא מקום ראש הממשלה, היועמ"ש וצחי הנגבי.

(יש לציין שבעקבות הבג"ץ הראשון בעניין, הקשיב השר לביטחון פנים דאז, צחי הנגבי, להמלצת בג'ץ, והתפטר מתפקידו זה. הבג"ץ השני, שעסק בתפקידו של השר בלי-תיק נגבי המשיך לשמור על האיזון שבהלכת פנחסי וקבע שאין לראות בהמלצות משטרה להגיש כתב-אישום את אותו משקל סגולי).

מאחר וההלכה לא יושמה עד כה לגבי ראש-ממשלה, עולה השאלה האם אכן ניתן לגזור גזירה שווה לגבי שר ולגבי ראש ממשלה. איפה השוני העיקרי ? הוא בהשלכות סיום התפקיד. שר שמסיים יכול שיוחלף בשר אחר. אבל לגבי ראש ממשלה זה קצת פחות פשוט. חוק יסוד הממשלה קובע -
"התפטרות ראש הממשלה
19.    ראש הממשלה רשאי, לאחר שהודיע לממשלה על כוונתו לעשות כן, להתפטר על ידי הגשת כתב התפטרות לנשיא המדינה; התפטרות ראש הממשלה - כהתפטרות הממשלה."
בשיטת המשפט הישראלית יש עוד ממלאי-תפקידים שלכאורה לא כל-כך להחליף אותם. הדוגמא שהיא אולי הבולטת ביותר הוא ראש העיר. וראה זה פלא - דווקא לגבי ראשי-עיר, המצב המשפטי דהיום הוא בהיר מאוד.

נקודת המוצא לעניין הזה היא בג"ץ 4921/13 אומ"ץ ואח' נ' רוכברגר, עיריית נצרת עילית ואח' (זהירות: PDF)(להלן: בג"ץ אומ"ץ) .

באותו עניין הוחלה דה-פקטו הלכת-פנחסי לענין ראשי עיר שהוגש נגדם כתב אישום, ובה נקבע כי על מועצות הרשות היה להעבירם מתפקידם לאחר שהוגש כתב האישום (ובשני המקרים ניתן צו החלטי שהעביר את ראשי ערי רמת השרון ונצרת עילית, יצחק רוכברגר ושמעון גפסו, מתפקידם). יש לציין כי שם הוכרע גם שלא ניתן למנוע ראש רשות שהוגש נגדו כתב אישום מלהשתתף בבחירות אך שניתן יהיה להעביר ראש רשות מכהונתו שייבחר מחדש כאשר הוגש נגדו כתב אישום עוד לפני הבחירות.

ההסדר שבבג"ץ אומ"ץ אומץ בחקיקה, בסעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה–1975:
השעיה בשל כתב אישום והוועדה לבחינת השעיה 
19(א) תמונה ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי אישום (בסעיף זה – הוועדה לבחינת השעיה), ואלה חבריה:
(1)שופט בית משפט מחוזי בדימוס, שימנו השר ושר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;
(2)משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימנה השר;
(3)ראש רשות מקומית לשעבר, שימנה השר.
(ב)לא ימונה לחבר הוועדה לבחינת השעיה לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א) מי שבמהלך השנתיים שקדמו למינוי היה פעיל בחיים הפוליטיים, ובמהלך כהונתו לא יהיה חבר הוועדה לבחינת השעיה שמונה לפי אותן פסקאות פעיל בחיים הפוליטיים; לעניין סעיף קטן זה, לא יראו חברות במפלגה בלא השתתפות בפעילות במוסדותיה, כפעילות בחיים הפוליטיים.
(ג)חברי הוועדה לבחינת השעיה ימונו לתקופה אחת של שבע שנים.
(ד)(1)השר רשאי לקבוע כללים נוספים לעניין כשירותם של חברי הוועדה לבחינת השעיה;
(2)השר יקבע את סדרי הדיון של הוועדה לבחינת השעיה, וכל עוד לא נקבעו, רשאית היא לקבוע בעצמה את סדרי דיוניה.
(ה)(1)הוגש כתב אישום נגד ראש רשות במהלך כהונתו או תלוי ועומד נגד ראש רשות כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש רשות ובין לפני שהחל לכהן כראש רשות, רשאית הוועדה לבחינת השעיה, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שנתנה לראש הרשות הזדמנות להשמיע את טענותיו, להשעות את ראש הרשות מכהונתו, אם סברה כי מפאת חוברת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין הוא ראוי לכהן כראש הרשות;
(2)החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש רשות מכהונתו לפי פסקה (1), תיתן את דעתה לעניין תפקידים שיהיה רשאי למלא כחבר המועצה בתקופת ההשעיה, ורשאית היא לקבוע סייגים לעניין מילוי תפקידים אלה;
(3)החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ המשפטי לממשלה.
(ו)לשם קבלת החלטתה כאמור בסעיף קטן (ה), תשקול הוועדה לבחינת השעיה, בין השאר, את כל אלה:
(1)העבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב הרישום, נסיבותיהן, היקפן והתמשכותן;
(2)מספר הפרשות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום;
(3)הזיקה בין האישומים המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום ובין סמכויותיו ותפקידיו כראש הרשות;
(4)פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו העבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב הרישום.
(ז)החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), תעמוד ההשעיה בתוקפה לתקופה כפי שתקבע הוועדה אשר לא תעלה על שנה (בסעיף זה – תקופת ההשעיה); ואולם הוועדה לבחינת השעיה רשאית, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, להאריך את תקופת ההשעיה בתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם, ולעניין זה תשקול, בין השאר, את משך ההליך המשפטי המתנהל נגד ראש הרשות ואת הנסיבות שהביאו לכך שטרם הסתיים.
(ח)על אף הוראות סעיף קטן (ז), תקופת ההשעיה לפי סעיף זה תסתיים בהתקיים אחד מאלה:
(1)ההליך הפלילי שהתנהל נגד ראש הרשות הופסק או שהסתיים בלא הרשעה, או שבית המשפט הרשיע את ראש הרשות וקבע שאין עם העבירה שבה הורשע משום קלון;
(2)ראש הרשות הושעה מכהונתו לפי סעיף 20(ד).
(ט)הושעה ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), יחולו הוראות אלה:
(1)המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26, והוא יכהן עד תום תקופת ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות בבחירות לפי הוראות חוק זה, לפי המוקדם, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין;
(2)ראש הרשות שהושעה זכאי לקבל, במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, מחצית מהשכר לפי הוראות סעיף 15א1 שהיה זכאי לו אלמלא הושעה מכהונתו, ומתום התקופה האמורה עד תום תקופת ההשעיה ישולמו לו שבעים אחוזים מהשכר כאמור; זוכה ראש הרשות, בפסק דין סופי, מכל האישומים נגדו, ישולם לו החלק היחסי של שכרו לתקופת ההשעיה, שלא שולם באותה תקופה, בניכוי הכנסתו מעיסוק נוסף בתקופת ההשעיה;
(3)ראש הרשות שהושעה זכאי, בתקופת ההשעיה, לתנאי השירות שמגיעים לו לפי הוראות סעיף 15א1 או שוויים, כולם או חלקם, כפי שיורה השר, ובלבד ששיעורם לא יעלה על השיעורים הנקובים בפסקה (2) מתנאי השירות שהיה זכאי להם אלמלא הושעה מכהונתו;
(4)הוראות סעיף 15ב(ב) עד (ו) יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי ראש רשות המקבל שכר ותנאי שירות כאמור בפסקאות (2) ו־(3) במהלך תקופת ההשעיה.
(י)הושעה ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), ובמהלך תקופת ההשעיה התקיימו בחירות לראש הרשות ומי שהושעה כאמור נבחר שוב לכהן כראש הרשות, תימשך השעייתו של ראש הרשות עד תום תקופת ההשעיה.
(יא)שב ונבחר ראש רשות שהושעה מכהונתו בבחירות שהתקיימו לפי סעיף 3, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ט)(1), וכממלא מקום ראש הרשות ישמש המועמד ששמו בא אחרי ראש הרשות שהושעה מכהונתו ברשימת המועמדים בבחירות למועצה, ובלבד שנבחר כחבר המועצה, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין; לא נבחר המועמד האמור כחבר מועצה, יחולו הוראות סעיף קטן (ט)(1).
(יב)הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין מי שנבחר לראש רשות שהוגש נגדו כתב אישום לאחר בחירתו או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום שהוגש לפני בחירתו, וטרם התחיל בכהונתו.
(יג)החלטות הוועדה לבחינת השעיה, לרבות החלטות ביניים שלה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים. 
פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון 
20(א)גזר בית המשפט את דינו של ראש רשות בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש רשות ובין אם לפני שהחל לכהן כראש רשות, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.
(ב)לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שראש הרשות החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.
(ג)מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.
(ד)קבע בית המשפט לפי סעיף זה כי יש עם העבירה שבה הורשע ראש הרשות משום קלון, יושעה ראש הרשות מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
(ה)כהונתו של ראש הרשות תפקע מיום שפסק הדין, הקובע כי יש בעבירה משום קלון, נהיה סופי.
(ו)(1)ראש רשות שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור, תפקע כהונתו ויחדל לכהן כראש הרשות;
(2)הודעה בדבר פקיעת כהונתו כאמור תישלח לראש הרשות על ידי השר והוראות סעיף 123א(ג) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים;
(3)הגיש ראש הרשות בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף 123א(ג)(1) לפקודת העיריות, יושעה מכהונתו עד להחלטת בית המשפט בבקשה.
(ז)(1)פקעה כהונתו של ראש רשות לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 27 לענין מילוי מקומו עד הבחירות המיוחדות;
(2)הושעה ראש רשות לפי סעיפים קטנים (ד) או (ו), יחולו הוראות אלה:
(א)בששת החודשים הראשונים מיום תחילת ההשעיה ימלא את מקום ראש הרשות סגנו כאמור בסעיף 14, ובאין סגן כאמור, או שנבצר ממנו לפעול תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 26;
(ב)לא ניתן פסק דין סופי בענינו או לא ניתנה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(3) בתוך שישה חודשים מיום תחילת ההשעיה, תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 26;
(2א)על אף הוראות פסקה (2), קדמה להשעיה כאמור באותה פסקה השעיה לפי סעיף 19א, ימשיך לכהן כממלא מקום ראש הרשות מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף 19א(ט)(1) או (יא);
(3)זוכה ראש הרשות בערעור או קבע בית המשפט שלערעור כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יחזור לכהן כראש רשות.
(ח)הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש רשות; ואולם אם הושעה סגן ראש רשות לפי סעיף זה, תבחר המועצה ממלא מקום לסגן לפי סעיף 26.
אפשר רק להצר שהמחוקק לא ניצל את ההזדמנות הזו שבה הוסדר מעמדם של נבחרי הציבור בשלטון המקומי אשר מוגש נגדם כתב-אישום, להסדיר גם את מעמדם של נבחרי הציבור בשלטון המרכזי שלנו בנסיבות דומות.

אז מה למדנו עד כה ?
1) עד היום לא נפסקה הלכה חד-משמעית לנסיבות המסויימות של ראש-ממשלה שהוגש כנגדו כתב-אישום.
2) אין הסדר ברור בחוק לעניין הזה.
3) הימנעותו של המחוקק מחקיקה ברורה לעניין הזה, מחייבת הכרעה שיפוטית.
4) סביר להניח שההלכה המשפטית המנחה תהיה הלכת פנחסי (יחד עם הלכת רוכברגר)

הקו של הפסיקה הוא ברור וחד משמעי: חשד בעבירות חמורות שהגיע לכדי הגשת כתב-אישום הוא קו-אדום. אחריו שיקולי מדיניות ציבורית מחייבים העברת נושא תפקיד ציבורי מתפקידו.
זה נכון לגבי שרים, זה נכון לגבי ראשי-עיר, וזה יהיה נכון גם לגבי ראש הממשלה.

כלומר, לעניות דעתי, כאשר יתמלאו תנאיה של הלכת-פנחסי בנוגע לראש-ממשלה, יידרש גם ראש ממשלה לעמוד באותו סטנדרט ציבורי גבוה שנקבע בה: להתפטר.
ואם לא יעשה כן? יורה לו ביהמ"ש הגבוה לצדק לעשות כן בצו החלטי.
כמובן שהתפטרות ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 19 לחוק יסוד: הממשלה, תהיה התפטרות הממשלה כולה.
אבל אין מנוס מהמהלך הזה בשיטת המשפט שלנו.

יש להעיר כי יש המעלים סברה שביהמ"ש יעדיף יציבות שלטונית על פני טלטלה שכזו, אבל כל המעיין בהכרעות המשפטיות בהקשר לראשי-העיר יגיע למסקנה אפשרית אחת: בשיטה המשפטית שלנו לא תתכן הגנה על משרת-ציבור שנחצה לגביו הקו המהותי של הגשת כתב-אישום.
אם כבר, אם ננסה לשער את היישום המעשי, סביר להניח שכמו בעניינו של רוה"מ לשעבר אהוד אולמרט, אם יבשילו הנסיבות לכדי הגשת כתב-אישום  בעבירות חמורות, הסכנה להתפטרות הממשלה כולה תביא להתנהלות מתואמת דומה של ראש הממשלה המכהן בתוך הקואליציה שלו.
האומנם כך יהיה ? ימים יגידו.

לקריאה נוספת:


2 comments:

 1. גם אם אכן יאלצו אותו להתפטר מתפקידו כראש ממשלה
  נתניהו בוודאי ייאחז בקרנות-המזבח, יישאר חבר-כנסת
  וינסה להסתתר מאחורי החסינות הדיונית.
  הוא יילחם על זכותו להימנע ממשפט-צדק עד טיפת דמנו האחרונה.

  השבמחק
 2. יש לציין כי בעקבות הרפורמה בהליכי החסינות (במסגרת תיקון 33 לחוק חסינות חברי הכנסת), התפטרות ראש-הממשלה , אם אכן יתפטר (מרצון או מאונס) תביא לכך שהוא ימצא עצמו ישירות בהליכים פליליים (בניגוד לח"כ רפאל פנחסי, בזמנו, שהצליח להינות מחסינותו הדיונית זמן לא מבוטל). וראה לעניין זה את מאמרה המצויין של פרופ' סוזי נבות - 4 הערות קצרות על חסינות חברי הכנסת.

  השבמחק