יום חמישי, 10 בנובמבר 2011

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)

שמחתי לראות את הנוסח החדש של תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) שהתפרסם השבוע ברשומות.  תמצית החדש והמעודכן בתקנות, לעומת התקנות הקודמות, הוסבר בפרסום שעשה משרד המשפטים בעבר (כשביקש פידבק לטיוטה):

"זה כבר, צוות במשרד המשפטים עמל על הכנת גרסה חדשה של התקנות, אשר תגלם את השינויים שאירעו בפסיקה, בנהלי האגף ובפרקטיקה מאז חקיקתן. התקנות המוצעות מבוססות כעקרון על התקנות הקיימות, והן כוללות הרבה תיקונים לשוניים ולא מעט שינויים, שהעיקרים שבהם מובאים להלן:
 1. ביטול הצורך לצרף נסח לבקשות לביצוע פעולה במרשם, וביטול הצורך להגיש טופס בקשה למרבית פעולות הרישום.
 2. פירוט ההסדרים לזיהוי תאגיד החתום על שטר עסקה וכן לחתימת שטרות בפני עורך דין ובלשכה
 3. הבהרה בדבר האפשרות לרשום הערה בגין הוראה של תכנית בניין עיר.
 4. הבהרה וחידוד בדבר המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לרישום ראשון, חידוש רישום ותיקון שטח וגבולות.
 5. הוספת הוראות בעניין רישום ומחיקת הערות אזהרה, לרבות הוראה המחייבת אימות חתימה על בקשה לרישום הערת אזהרה בדרך בה מאמתים שטר עסקה.
 6. הוספת הוראה המחייבת רישום הערה בפנקס הבתים המשותפים שעה שבית משותף יירשם שלא על סמך תשריט מאושר על ידי הועדה המקומית, הערה אותה ניתן יהיה למחוק עם הגשת תשריט מאושר; ההוראה המוצעת שואפת לאזן בין הצורך לעגן את הזכות של בעלי הדירות באמצעות רישום בית משותף, חרף חשש לבניה שלא בהתאם לתכניות, לבין חוסר הנוחות שברישום בפנקסים שלא בהתאם לתשריט המשקף מצב סטטוטורי. 
 7. הקניית סמכות מפורשת לממונה על המרשם להאריך מועד להגשת ערר.
 8. העברת סמכות למחוק רישומים (לפי תקנה 62 לתקנות היום) למפקחים על רישום מקרקעין, והעברת הסמכות להורות על תיקון טעות ( לפי תקנה 90 (ב) לתקנות היום) לרשמי המקרקעין.
 9. התאמת ההוראות של תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) להוראות תקנות התכנון ובניה בעניין רישום פעולת תכנון (פיצול, איחוד וכדומה).
 10. קביעת הסדרים לעניין הפקעת משכנתא על דרך הפקדה ומחיקת עיקולים נושנים.
 11. התייחסות מפורשת לסמכות לחייב הגשת טופס על גבי נייר מיוחד, וכן קביעת הוראה לעניין נשיאה בעלות פרסום, שעה שכזה נדרש על פי דין.
 12. קביעת הסדרים לעניין עיון בפנקסים וצפייה בפנקסים ובאוסף תעודות באופן מקוון."

נעים לראות דברים מובאים עד גמר, גם אם ארכה הדרך מעבר למשוער. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה